Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • logo unijne i programu operacyjnego
 • Termomodernizacja
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.szpitalmlawa.pl

Treść strony

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Mławie wdrożono system TRIAGE. Wobec osoby, która zostanie przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosi się samodzielnie, rozwinięte zostaną poniższe działania:

TRIAGE czyli ratunkowa segregacja medyczna mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli u osoby zgłaszającej się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nagłe zagrożenie zdrowotne zostanie wykluczone, przekierowuje się ją do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie. W razie potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oceniony będzie stopień jego ciężkości. Może on być określany jako:

 1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

W zależności od stopnia ciężkości nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjent przekierowany będzie do odpowiedniego obszaru zadaniowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pacjent o najwyższym stopniu zagrożenia (grupa czerwona) znajdzie się w obszarze resuscytacjo – zabiegowym, gdzie poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego ci pacjenci stanowią priorytet wobec innych.
U osób z umiarkowanym stopniem zagrożenia (grupa pomarańczowa i żółta), podjęte będą najpilniejsze procedury w obszarze terapii natychmiastowej SOR-u. Może to być doraźne leczenie obrażenia, jak np. zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny lub wspomaganie oddechu, oddech zastępczy, farmakologiczne wspomaganie krążenia, dekontaminacja wewnętrzna, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego, itp.
Pacjenci o najniższym stopniu zagrożenia, (grupa zielona i niebieska), przekierowani będą do obszaru konsultacyjno – obserwacyjnego. W obszarze tym, ocenę ich stanu zdrowia przeprowadzi lekarz dyżurny Oddziału Ratunkowego. W razie potrzeby wykonana zostanie w trybie doraźnym, przyłóżkowa diagnostyka biochemiczna, enzymatyczna, obrazowa lub endoskopowa, itp. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. O ile będzie to konieczne - pacjent zostanie położony na sali obserwacyjnej, na czas niezbędny do dalszej oceny jego stanu zdrowia.

ZASADY KIEROWANIA OSÓB, KTÓRYM PRZYDZIELONO KATEGORIE PILNOŚCI OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM LUB NIEBIESKIM, DO MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1. w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ.
  2. na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.
 2. W przypadku pacjentów poinformowanych o możliwości skorzystania z leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, dane dotyczące wywiadu oraz stanu zdrowia pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz systemu.
 3. Kopię karty triage pacjent otrzymuje z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. W księdze Głównej Szpitala oraz Księdze Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu należy umieścić informację o przekierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

MAKSYMALNY CZAS PODJĘCIA PRZEZ LEKARZA DYŻURNEGO SOR DECYZJI O PRZYJĘCIU NA ODDZIAŁ SZPITALA LUB ODMOWIE PRZYJECIA DO SOR OSOBY NIEBĘDĄCEJ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO ORAZ MAKSYMALNY CZAS PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ LEKARZA ODDZIAŁU

 1. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma obowiązek podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na dalsze leczenie do oddziałów szpitalnych w terminie do 24 godzin od przyjęcia pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 2. Lekarz dyżurny oddziału podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia do oddziału (SOR) osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w czasie do 6 godzin.
 3. Lekarz oddziału ma obowiązek podjęcia decyzji o przyjęciu pacjenta do oddziału szpitalnego w terminie do 24 godzin od podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziału szpitala.

KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. Rafał Grzybowski

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr Teresa Szulc, telefon: +48 23 654 32 35

Pielęgniarka Oddziałowa – wew. 209

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11844
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-21 08:30:15