Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • logo unijne i programu operacyjnego
 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.szpitalmlawa.pl

Treść strony

Podmiot tworzący i sprawujący nadzór: Powiat mławski

 

  Dyrektor – mgr Waldemar Rybak

 1. Kieruje działalnością szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności szpitala;
 2. Dokonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
 3. Jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu szpitala.

 

 Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

 1. Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej - lek. Maria Wójciak
 2. Głównego Księgowego – Alicja Świątkowska
 3. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa /Naczelna Pielęgniarka/ – mgr Michalina Toczyłowska

 

 Do kompetencji Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej należy m.in.:

 1. Odpowiadanie za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem POZ i Poradni Specjalistycznej;
 2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy;
 3. Sprawowanie, łącznie z ordynatorami nadzoru nad pracą lekarzy, stażystów, opiekowanie się ich rozwojem i przydatnością w zawodzie;
 4. Organizowanie pracy POZ, pracowni diagnostycznych oraz nadzorowanie prac poradni specjalistycznych.

 

 Do zakresu działania  Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa /Naczelnej Pielęgniarki/ należy nadzór i organizacja pracy pielęgniarek i położnych

 

  Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,
 3. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne,
 4. analiza wykorzystania środków i ponoszonych kosztów jednostki.

 

 Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala kierują:

 1. Oddziałami szpitalnymi – właściwi koordynatorzy
 2. Działami – kierownicy działów
 3. Innymi komórkami organizacyjnymi – kierownicy tych komórek

 

 Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Mławskiego oraz organem doradczym Dyrektora w kluczowych sprawach funkcjonowania zakładu.

 

  Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie Radzie Powiatu Mławskiego wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu  medycznego,       
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności,
 • przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
 • regulaminu organizacyjnego.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu Mławskiego.

6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i niniejszym Statucie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-01 13:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-04 12:33

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16615
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-04 12:33:40