Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podmiot tworzący i sprawujący nadzór: Powiat mławski

 

  Dyrektor – lek. Jacek Białobłocki

 1. Kieruje działalnością szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności szpitala;
 2. Dokonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
 3. Jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Szpitala.

 

 Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

 1.  Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej - lek. Maria Wójciak
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych - mgr Kazimierz Wesołowski
 3. Głównego Księgowego – Alina Wrzyszcz
 4. Zastępcy Dyrektora ds. Pielegniarstwa /Naczelna Pielęgniarka/ – mgr Michalina Toczyłowska

 

 Do kompetencji Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej należy m.in.:

 1. Odpowiadanie za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem POZ i Poradni Specjalistycznej;
 2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy;
 3. Sprawowanie, łącznie z ordynatorami nadzoru nad pracą lekarzy, stażystów, opiekowanie się ich rozwojem i przydatnością w zawodzie;
 4. Organizowanie pracy POZ, pracowni diagnostycznych oraz nadzorowanie prac poradni specjalistycznych.

 

 Do kompetencji Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych należy m.in.:

 1. Koordynowanie i organizowanie pracy pionu podległych komórek organizacyjnych
 2. Organizowanie i nadzór działalności zaplecza szpitala oraz zabezpieczenie należytego stanu technicznego,
 3. Koordynacja działalności wszystkich służb technicznych i transportu w celu zapewnienia ciągłości pracy Szpitala,

 

 Do zakresu działania  Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa /Naczelnej Pielęgniarki/ należy nadzór i organizacja pracy pielęgniarek i położnych

 

  Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów,
 3. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne,
 4. analiza wykorzystania środków i ponoszonych kosztów jednostki.

 

 Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala kierują:

 1. Oddziałami szpitalnymi – właściwi ordynatorzy
 2. Działami – Kierownicy Działów
 3. Innymi komórkami organizacyjnymi – Kierownicy tych komórek

 

Rada Społeczna SP ZOZ w Mławie została powołana Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w składzie:

 1. Pani Barbara Gutowska - przewodnicząca
 2. Pan Katarzyna Nowak - członek
 3. Pan Michał Danielewicz - członek
 4. Pan Marek Linkowski - członek
 5. Pan Jan Łukasik - członek
 6. Pai Alicja Rychcik - członek
 7. Pan Jan Salwa - członek

 

 Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Mławskiego oraz organem doradczym Dyrektora w kluczowych sprawach funkcjonowania zakładu.

 

  Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie Radzie Powiatu Mławskiego wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu  medycznego,       
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności,
 • przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
 • regulaminu organizacyjnego.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu Mławskiego.

6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i niniejszym Statucie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-01 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-10 09:47

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-10 09:47

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1

Nip: 569-14-26-619 REGON: 000302474

Dane kontaktowe

Tel. 23 654-32-35, Fax. 23 654-32-40

e-mail: sekretariat@szpitalmlawa.pl 

Godziny urzędowania

Administracja: poniedziałek-piątek

godz. 730-1505

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 308838
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-14 10:35

Stopka strony