Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • logo unijne i programu operacyjnego
  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.szpitalmlawa.pl

Treść strony

Aktualizacja 07.03.2022 r.

Dziś dotarł do nas nowoczesny Aparat USG . Realizacja zadania prowadzona jest w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość aparatu 256.281 zł

Sprzęt z przeznaczeniem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego / Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Mławie będzie wykorzystywany do diagnozowania pacjentów w sytuacjach zagrażających życiu, bardzo istotny w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19.

W dotychczasowych opracowaniach dotyczących diagnozowania COVID-19 zaobserwowano, że w przebiegu choroby radiologiczny obraz zmian w płucach często wyprzedzają objawy kliniczne.

Wielu ekspertów zaleca wczesne wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej u pacjentów z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, jednakże ciężki stan pacjentów często niestety uniemożliwia jego transport do pracowni TK.

USG płuc stanowi alternatywne narzędzie do diagnozowania zapaleń płuc i ARDS w stosunku do standardowego zdjęcia RTG klatki piersiowej lub badań TK. Dodatkowymi zaletami USG są jego dostępność przy łóżku pacjenta, co jest istotnym atutem w sytuacji zagrożeniem dużą zakaźnością SARS-CoV-2,  a także możliwość powtarzalności badania i brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestniczenia SP ZOZ w Mławie jako partner projektu  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, ponieważ jest to niezwykle istotne  w zapewnieniu wysokiej jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu mławskiego.


Aktualizacja 05.11.2021 r.

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

 


   Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego: 
1)    wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
2)    5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.


     Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów
Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:
• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
• zakup urządzeń do dezynfekcji;
• zakup środków do dezynfekcji;
• zakup środków ochrony indywidualnej;
• zakup leków, szczepionek, testów;
• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.


     Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.


     Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju. 

    Sprzęt przekazany dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego".

1 Cyfrowy aparat rtg (mobilny)  szt. 1
2 Pulsoksymetr  szt. 9
3 Ciśnieniomierz szt. 5
4 Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej szt 5
5 Defibrylator szt.

2

6 Ssaki elektryczne szt.

5

 

       5 ssaków elektrycznych, to kolejny sprzęt który nasz Szpital otrzymał do walki z koronawirusem w ramach  projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Dnia 9 lipca 2021 r. odbył się montaż i szkolenie z obsługi otrzymanego sprzętu.

 


„Dostawa Aparatu RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczeń”

to kolejne zadanie zrealizowane w ramach projektu
pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie województwa mazowieckiego”,
 finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość zadania 919.131,80 zł

Zakupiony aparat zastąpił dotychczas używany 10 - letni sprzęt, który był wyeksploatowany, ulegał częstym awariom. Ponadto wartość diagnostyczna, jakość sprzętu oraz narażenie pacjenta na promieniowanie ze względu na wiek aparatu posiadało  gorszą ocenę.

      W sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 badania RTG wykonywane są  do oceny płuc jako badanie pierwszego rzutu. Pomimo nieswoistego obrazu RTG, badanie to - wraz z kompleksową oceną kliniczną - może być pomocne w postawieniu wstępnego rozpoznania COVID-19. Kontrolne radiogramy klatki piersiowej, zarówno w postaci stabilnej, jak i niestabilnej klinicznie i ciężkiej, powinny być ograniczone do minimum i wykonywane jedynie w przypadkach wymagających oceny postępu choroby, w których wynik badania może mieć wpływ na leczenie pacjenta.  Niestety z powodu powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w części przypadków potrzebna jest częstsza diagnostyka rentgenowska płuc. Dlatego też wymiana starego aparatu RTG była bardzo potrzebna nie tylko ze względu na jego ograniczoną funkcjonalność, ale też bezpieczeństwo w stosowaniu dawki napromieniowania.


    Realizacja zadania w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu mławskiego.